اجرای پروژه های دیتاسنتر های بانک ملت

با سابقه نصب بیش از 150 رک در تمام نقاط مختلف ایران